Nathan Edward Williams

LEGO Toronto City Bus 3.1

Step 9

1Build instruction 1Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Step 10

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 11

1Build instruction 3Build instruction

Build instruction

Step 12

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 13

1Build instruction 2Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 14

1Build instruction 1Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Step 15

4Build instruction

Build instruction

Step 16

1Build instruction 1Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Step 17

1Build instruction 3Build instruction

Build instruction

Step 18

2Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Next Page