Nathan Edward Williams

LEGO Toronto City Bus 3.1

Step 109

1Build instruction 2Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 110

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 111

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 112

1Build instruction 2Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 113

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 114

2Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 115

1Build instruction 3Build instruction

Build instruction

Step 116

1Build instruction 2Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 117

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 118

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Next Page