Nathan Edward Williams

LEGO Toronto City Bus 3.1

Step 129

1Build instruction 1Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Step 130

1Build instruction 1Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Step 131

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 132

2Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 133

2Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 134

2Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Step 135

1Build instruction 1Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Step 136

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 137

3Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 138

2Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Next Page