Nathan Edward Williams

LEGO Toronto City Bus 3.1

Step 69

1Build instruction 1Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Step 70

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 71

2Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Step 72

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 73

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 74

1Build instruction 3Build instruction

Build instruction

Step 75

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 76

1Build instruction 1Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Step 77

2Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 78

1Build instruction 1Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Next Page