Nathan Edward Williams

LEGO Toronto City Bus 3.1

Step 59

1Build instruction 1Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Step 60

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 61

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 62

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 63

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 64

2Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 65

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 66

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 67

3Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 68

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Next Page