Nathan Edward Williams

LEGO Toronto City Bus 3.1

Step 29

1Build instruction 1Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Step 30

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 31

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 32

1Build instruction 2Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 33

1Build instruction 1Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Step 34

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 35

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 36

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 37

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 38

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Next Page