Nathan Edward Williams

LEGO Toronto City Bus 3.1

Step 79

2Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 80

1Build instruction 1Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Step 81

1Build instruction 2Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 82

1Build instruction 2Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 83

1Build instruction 1Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Step 84

1Build instruction 2Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 85

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 86

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Step 87

2Build instruction 2Build instruction

Build instruction

Step 88

1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction 1Build instruction

Build instruction

Next Page